Si Power Invest S.A.

Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51, 36 pietro,
00-867 Warszawa

Tel.: +48 22 653 86 51,
E-mail: zarzad@sipowerinvest.com

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 0000582831, NIP:  7010516217
Kapitał zakładowy i wpłacony: 100 000 złotych.

NAPISZ DO NAS

Siedziba spółki Si Power Invest S.A.